उच्च वैधर्म्य
श्री. टी. सी. बेंजामीन
अप्पर मुख्य सचिव (आरोग्य व कुटुंब कल्याण)
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन,
१० वा मजला, A विंग, जी.टी. हॉस्पिटल,धोबी तलाव,
मुंबई - ४००००१, महाराष्ट्र
ई-मेल : sec_pubhealth@maharashtra.gov.in
श्रीमती. मिता आर. लोचन
सचिव(आरोग्य व कुटुंब कल्याण)
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन,
१० वा मजला, A विंग, जी.टी. हॉस्पिटल,धोबी तलाव,
मुंबई - ४००००१, महाराष्ट्र
ई-मेल : sec_fw@maharashtra.gov.in

संपर्क

नाव: *
भ्रमणध्वनी क्रमांक: *
ई -मेल: *
संदेश:
कोड *